Ścieżka zawodowa

 • Obecnie 2013

  dr

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 • 2013 2010

  mgr

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 • 2010 2008

  zajęcia zlecone

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 • 2010 2007

  sekretarz redakcji

  "Głos Szczeciński" / tygodnik "MM Moje Miasto"

 • 2007 1997

  dziennikarz

  "Głos Szczeciński"

Wykształcenie

 • dr 2013

  dr nauk społecznych w zakresie nauk o mediach

  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

 • st. podyplomowe2013

  Manager badań naukowych i Projektów Rozwojowych

  Wyższa Szkoła Managerska w Lublinie

 • st. podyplomowe2000

  Internet w Biznesie

  Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 • mgr1998

  mgr filologii polskiej, specjalności: nauczanie języka polskiego i dziennikarstwo

  Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Inne funkcje na uczelni

 • od 2014 r.
  Sekretarz Zachodniopomorskiego Komitetu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach
  image
  Ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale 16 uniwersytetów z całego kraju. W województwie zachodniopomorskim organizatorem jest Uniwersytet Szczeciński. Zapraszam szczególnie maturzystów. Więcej informacji na stronach ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
 • od 2014 r.
  Członek Rady Nadzorującej AIP US
  image
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego pomaga studentom i absolwentom w realizacji planów związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Zachęcam do kontaktu z Inkubatorem.
 • od 2014 r.
  Opiekun Koła Naukowego Public Relations PR 2.0
  image
  Chcemy, aby nasze badania były nie tylko interesujące z naukowego punktu widzenia, ale również miały walor użyteczności. Tematy naszych projektów wiążą się z nowymi mediami, szczególnie mediami społecznościowymi. Zajmujemy się nie tylko Facebookiem. Zapraszam studentów i przedsiębiorców na stronę koła.
 • 2011-2014
  Opiekun roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  image
  Studenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, których miałem przyjemność być opiekunem, zakończyli już naukę. Dziękuję Wam i życzę powodzenia w dalszym studiowaniu i karierze zawodowej!

Zaprojektowane badania

 • 1. „Stare media” w „nowych mediach”

  Opracowanie mapy marek medialnych w social media.

  Redakcje niezwykle aktywnie korzystają z mediów społecznościowych. Na przykład w Szczecinie tylko z jednym tytułem związanych jest 6 Facebook pages. Wydawcy i nadawcy tworzą fanpage’e, grupy, profile. Czy można zbudować kompletną mapę takich zależności? Jest to trudne nie tylko ze względu na liczbę elementów do zbadania. Niektóre strony nie są wprost powiązane z redakcjami, a sytuacja w tym zakresie jest niezwykle dynamiczna. Sądzę, że jest to możliwe, potrzebne jest jednak obranie odpowiedniego okresu badań, kryteriów analizy oraz udział badaczy z różnych ośrodków, znających najlepiej uwarunkowania w swoich regionach. Podjąłem próbę usystematyzowania krajobrazu dzienników regionalnych na Facebooku. Z wynikami można zapoznać się w dziale publikacje (artykuły dostępne po opublikowaniu). Obecnie pracuję nad zbadaniem obecności dzienników ogólnopolskich i audycji telewizyjnych w social media (nie tylko na Facebooku).

 • 2. Skuteczna komunikacja 2.0

  Ilościowe i jakościowe wskaźniki efektywnej komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

  Dzięki badaniom opisanym wyżej planuję uzyskać informacje nie tylko, jak redakcje i dziennikarze komunikują się z odbiorcami, ale – przede wszystkim – z jakim skutkiem. Na tym etapie niezbędne wydają się nie tylko analizy publikacji, ale również badania odbiorców, fanów będących jednocześnie czytelnikami, słuchaczami i widzami. Planowane jest również prowadzenie wywiadów z dziennikarzami publikującymi w social media oraz redaktorami działów online, szczególnie – z community managerami.

 • 3. Jak badać social media

  Teoretyczny model analizy komunikacji z odbiorcą prowadzonej przez media tradycyjne w warunkach web 2.0.

  Korelacja wyników z wcześniejszych badań może dać odpowiedź na pytanie, jakie wskaźniki decydują o efektywności obecności marki medialnej w social media. Z dotychczasowych analiz wynika, że bardziej od liczby wpisów jest istotna ich jakość, ale o popularności profilów decyduje wiele zmiennych, również nie związanych bezpośrednio z publikacjami w mediach społecznościowych. Ustalenie wskaźników i przyporządkowanie im stopnia istotności pomoże stworzyć teoretyczny model badania komunikacji 2.0 prowadzonej przez marki medialne. Celem jest również ustalenie, czy w sieci nie tworzy się obecnie nowa genologia, czy nie powstają gatunki będące na pograniczu dziennikarstwa, pracy redaktora, osoby odpowiadającej za kontakt ze społecznościami i pracownika działu marketingu.

Sortuj wg typu:

Sortuj wg roku:

Od drukarni do Facebooka. Przemiany prasy codziennej w Szczecinie w latach 1989-2014

Krzysztof Flasiński
Monografia Uniwersytet Warszawski | Warszawa, 2015 | ISBN: 9788363183875

Jak zmieniły się szczecińskie media przez ćwierć wieku?

Czy internet zastąpi drukarnię? Czy social media staną się głównym źródłem informacji dla czytelników, którzy do tej pory czerpali wiadomości z mediów tradycyjnych? Pytania te zapewne jeszcze długo będą aktualne. Dzisiaj niemal każda redakcja dysponuje własnym działem online, który zajmuje się promocją treści przygotowywanych w redakcji, a w niektórych newsroomach liczba pracowników sekcji internetowej jest równa liczbie dziennikarzy. Podczas szkoleń, kolegiów lub zebrań z zespołami redakcyjnymi coraz rzadziej omawia się wyniki sprzedaży, których miejsce zajęły raporty oglądalności stron internetowych i redakcyjnych profilów na Facebooku i YouTube. Poranną „prasówkę” zastąpiło bieżące śledzenie wiadomości publikowanych przez lokalną konkurencję i media ogólnopolskie w serwisach internetowych. Książka ma na celu przedstawienie przemian prasy codziennej w sferze ekonomicznej, redakcyjnej i technologicznej na przykładzie rynku szczecińskiego.

Spis treści

 • Rozdział I: Przemiany w trzech głównych tytułach szczecińskiej prasy codziennej
 • 1. Przemiany własnościowe
 • 2. Przeobrażenia w sferze redakcyjnej
 • Rozdział II: Geneza i rozwój inicjatyw prasowych uruchomionych po 1990 r.
 • 1. Otwarcie nowych tytułów prasowych i ich wpływ na system prasowy
 • 2. Lokalność jako kategoria redakcyjna
 • Rozdział III: Obecność prasy w sferze nowych mediów
 • 1. Prasa w przestrzeni internetu
 • 2. Dziennikarstwo obywatelskie
 • 3. Media społecznościowe
 • Część końcowa
 • 1. Zakończenie
 • 2. Notki biograficzne
 • 3. Indeks tabel i wykresów
 • 4. Bibliografia
 • 5. Streszczenie

Web 2.0

Artykuł „Refleksje” 2015, nr 1 | s. 55-59 | ISSN: 1425-5383

W artykule znajduje się próba teoretycznej charakterystyki pojęcia oraz omówienie praktycznej realizacji idei Web 2.0 na przykładzie marki prasowej.

Journalism at School. Theory and workshop proposals

Artykuł „Refleksje” 2014, nr 5 | s. 7-10 | ISSN: 1425-5383

The inclusion of learning journalism skills in the classroom may have many advantages. Through practical exercises students: gain understanding of the contemporary world, appreciate diversity of opinion, learn how to use different language styles depending on the publication medium and the recipient. In addition, they experience first-hand how important it is to plan and implement the pre-established assumptions. The habit of conscious and critical use of the media is also extremely important. The advantage of journalism activities is that they can vary a curriculum not only of Polish classes, but also other subjects, for example history, and even science.

Dziennikarstwo w szkole. Zagadnienia teoretyczne i propozycje warsztatowe

Artykuł „Refleksje” 2014, nr 5 | s. 8-11 | ISSN: 1425-5383

Uwzględnienie nauki umiejętności dziennikarskich w prowadzeniu zajęć może mieć wiele zalet. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczeń: zyskuje orientację w świecie współczesnym, docenia różnorodność opinii, dowiaduje się, jak wykorzystywać różne style językowe w zależności od miejsca publikacji i odbiorcy. Ponadto, na własnym przykładzie zauważa, jak ważne jest planowanie i realizacja wcześniej ustalonych założeń. Niezwykle ważny jest również nawyk świadomego i krytycznego korzystania z mediów. Zaletą zajęć dziennikarskich jest to, że mogą one służyć urozmaiceniu nie tylko programu nauczania języka polskiego, ale również innych przedmiotów, na przykład historii, a nawet przedmiotów ścisłych.

Koszalińska prasa samorządowa jako czynnik kształtujący tożsamość społeczności lokalnej

w: Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, J. Kania (red.)
Rozdział Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014 | s. 155-168 | ISBN 978-83-7365-331-3
image

Autor opisuje tytuły prasowe wydawane przez samorządy powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Pod kątem formalnym i treściowym przeanalizowano 8 czasopism: 5 gminnych, 1 miejskie, 1 powiatowe oraz 1 inicjatywę komercyjną. Badania pokazują, że można mówić o wielu cechach wspólnych, które są charakterystyczne dla prasy tego segmentu. Autor wskazuje również na szanse i zagrożenia dla prasy samorządowej w kontekście tożsamości społeczności lokalnej.

Author describes press titles published by local government of Koszalin region. Eight magazines (5 municipal, 1 city, 1 county and 1 commercial monthly) were analyzed for the form and content. Research prove that we can talk about the many common characteristics of this segment of the press. Author also describes strengths and weaknesses for the municipalities’ magazines in the context of local identity.

Mobilny dziennikarz obywatelski – wykorzystanie urządzeń mobilnych w kontaktach z czytelnikami

w: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski (red.)
Rozdział Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014 | s. 69-88 | ISBN 978-83-231-3137-3
image

W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonalności wspomagających dziennikarstwo obywatelskie na przykładzie serwisów "Moje Miasto" (MM Bydgoszcz, MM Lublin, MM Warszawa, MM Szczecin, MM Wrocław, MM Poznań, MM Łódź, MM Kraków, MM Silesia, MM Trójmiasto) Jako cechy aplikacji służącej mobilnym dziennikarzom obywatelskim wskazano:

 • łatwość obsługi,
 • koszty,
 • dostępność,
 • prawa autorskie do treści,
 • wartości dodatkowe.
Omówiono również obszary rozwoju mobilnego dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce.

Komunikacja wizualna za pośrednictwem urządzeń iPad firmy Apple w polskiej prasie tabletowej

w: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek, K. Groń (red.)
Rozdział Poltext, Warszawa 2013 | s. 198-212 | ISBN 978-83-756-1205-9
image

Z testów i analizy polskojęzycznych aplikacji prasowych przeznaczonych dla urządzeń typu iPad można wyciągnąć wniosek, że istnieją trzy aspekty kształtujące komunikację wizualną odbywającą się za pośrednictwem takiego oprogramowania:

 • ekranowość,
 • dotykowość,
 • interaktywność wspierana przez konwergencję.
Warta odnotowania jest uwaga, że cechy te nie występują obecnie łącznie we wszystkich aplikacjach prasy tabletowej. Mogą one pojawiać się w różnych konfiguracjach.

Stosowanie technik tabloidyzacyjnych jako element strategii wydawniczej w prasie regionalnej – przypadek Szczecina

Artykuł „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1 | s. 215-231 | ISSN 1731-7517

Na przykładzie "Głosu - Dziennika Pomorza" przedstawiono, w jaki sposób redakcje mediów informacyjnych czerpią z zasobu technik charaterystycznych dla prasy tabloidowej. Jako sygnały stosowania technik tabloidyzacyjnych wyselekcjonowano następujące decyzje redakcyjne, w zakresie tematyki: sensacyjna tematyka treści artykułu; historia pojedynczej osoby, rodziny, lub niewielkiej grupy osób; w zakresie konstrukcji tytułu: identyfikacja z odbiorcą osiągana przez stosowanie zaimków, a także czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej; użycie języka uznawanego za potoczny; hiperbolizacja, przesada skutkująca nieadekwatnością treści artykułu do jego tytułu; bezpośrednie eksponowanie emocji w tytułach; nawiązania do sfery intymnej życia człowieka; opisy drastycznych, szokujących szczegółów w tytułach; bezpośrednie apelowanie do czytelnika; jednoznaczna, krytyczna ocena bohaterów tekstu.

Urządzenia mobilne – szanse i zagrożenia dla dziennikarstwa

w: Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, P. Pawlak, W. Strzelecki, C. Morais (red.)
Rozdział Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2013 | s. 193-208 | ISBN: 978-83-765-4204-1
image

Główną część publikacji stanowi tabelaryczna mapa szans i zagrożeń dla wydawców prasowych, redakcji oraz dziennikarzy, związanych z postępem technologicznym w zakresie mobilnych urządzeń służących do komunikacji. Zostały one przeanalizowane i omówione na następujących płaszczyznach:

 • Powszechność bezprzewodowego internetu.
 • Rozwój i dostępność urządzeń mobilnych.
 • Pogłębiający się społecznościowy charakter internetu.
 • Rozwój dziennikarstwa niezawodowego jako konsekwencja postępu technologicznego.
 • Zmiany w strukturze rynku reklamowego.
 • Geolokalizacja.

Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

Artykuł „Infotezy” 2012, nr 1 | s. 19-31 | ISSN: 2083-3652

Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna) oraz rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online). Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

„Mój sąsiad nie żyje” – prezentacja tragicznych wydarzeń w mediach lokalnych na przykładzie tygodnika lokalnego „MM Moje Miasto Szczecin”

w: Media wobec śmierci, tom I, K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki (red.)
Rozdział Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 | s. 236-246 | ISBN: 978-83-715-1057-1
image

W artykule zbadany został sposób ujęcia tematu śmierci w prasie lokalnej na przykładzie bezpłatnego tygodnika „MM Moje Miasto”. Wskazano na kilka typowych wzorów, za pomocą których dziennikarze opisują wydarzenia tragiczne, które dotknęły ich sąsiadów: wspomnienie, opisanie lęku o członków społeczności, duma z sąsiada-bohatera, potępienie sąsiada-przestępcy, dbałość o los rodziców którzy stracili dzieci, historie sąsiadów-żołnierzy oraz dwie osobne kategorie: artykuły interwencyjne oraz teksty magazynowe.

Author describes the subject of death in the local magazine on the example of a free weekly “MM Moje Miasto Szczecin”. Author gives examples of how the journalists describe the tragic events that happened to their neighbors: a memory, a description of the fear of community, pride of the neighbor-hero, the condemnation of a neighbor-criminal, care for parents who lost their children, stories of neighbors-soldiers and two separate categories: intervention articles and magazine texts.

Konsekwencje kryzysu ekonomicznego w prasie lokalnej i regionalnej na przykładzie mediów szczecińskich

w: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.)
Rozdział Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012 | s. 209-224 | ISBN: 978-83-778-4138-9
image

Najdramatyczniejszym działaniem, które może podjąć wydawca gazety w reakcji na kryzys ekonomiczny jest zamknięcie tytułu. Właściciel decyduje się na taki krok, jeśli nie może lub nie chce nadal finansować pisma przynoszącego straty. Zanim do tego dojdzie, redakcja próbuje wdrożyć środki zaradcze. W Szczecinie doszło do sytuacji, kiedy próbowano na wiele sposobów odwrócić trend spadkowy w sprzedaży jednego z dwóch dużych dzienników regionalnych. W 2007 r. oficjalnie zamknięto ukazujący się samodzielnie tytuł, jednak wciąż w świadomości odbiorców oraz ogłoszeniodawców podtrzymywana jest jego marka. Na przykładzie szczecińskiego rynku zostaną prześledzone kolejne kroki, które może podjąć wydawca w celu ratowania tytułu. W publikacji ukazane zostanie tło, które doprowadziło do obecnej sytuacji, wskazane zostaną konsekwencje kryzysu w prasie regionalnej oraz środki zaradcze podejmowane przez wydawców. W podsumowaniu zostanie zaproponowana definicja „spirali kryzysowej w prasie” – zjawiska, które mogą sprowokować wydawcy prowadzący nieprzemyślaną politykę zwalczania efektów pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach polskiej prasy tabletowej

w: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, tom 2, M. Gierula, P. Szostok (red.)
Rozdział Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012 | s. 85-98 | ISBN: 978-83-619-7584-7
image

Różnorodne formy przenikania treści są podstawą funkcjonowania prasy tabletowej. Samo publikowanie treści z wydania drukowanego lub serwisu online za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na tablecie można zakwalifikować jako rodzaj konwergencji technologicznej. Konwergencja jest jedną z cech wspólnych kategorii nazwanej przez Paula Levinsona „nowymi nowymi mediami”. Proces ten jest realizowany w różnym stopniu w programach przygotowywanych przez wydawców prasowych. Badaniu poddano polskojęzyczne aplikacje przeznaczone dla tabletów marki iPad. Każdy z programów musiał spełnić łącznie trzy warunki: dostępność w repozytorium App Store, przeznaczenie dla platformy sprzętowej iPad oraz ścisłe powiązanie z polskojęzycznymi tytułami prasowymi (wydawanymi w formie drukowanej lub elektronicznej). Badania prowadzono w sierpniu i wrześniu 2011 r., a wyniki przedstawiają stan na 30 września 2011 r. Analizą objęto 38 aplikacji spełniających trzy warunku konieczne. Są to: „5 Klatek”, „Angora”, „Brief”, „Busienssman.pl”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Equity Magazine #08”, „Equity Magazine (wydanie specjalne)”, „Forbes”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Wyborcza wyborcza.pl”, „Głos Wielkopolski”, „Harvard Business Review”, „K Mag”, „K Mag #26”, „K Mag #27”, „K Mag #28”, „Książki. Magazyn do Czytania”, „Kurier Lubelski”, „Malemen”, „Mobile Internet”, „Mój Ogród – Murator”, „Newsweek Polska”, „Puls Biznesu pb.pl”, „Polityka”, „Polki w Świecie”, „Polska The Times”, „Proseed”, „Przekrój + Sukces”, „Rzeczpospolita”, „Super Express”, „Wprost”, „Wysokie Obcasy Extra”, „Wysokie Obcasy Extra 2”, „Znak”. Liczbę tę zredukowano do 33, ponieważ część aplikacji – mimo, że odbiorca może je pobrać osobno i niezależnie z nich korzystać – dotyczą tego samego tytułu prasowego. Celem analizy było ustalenie, jak możliwości stwarzane przez zjawisko konwergencji wykorzystywane są na rynku polskiej prasy tabletowej.

Prasa samorządów gminnych powiatów kamieńskiego i gryfickiego

Artykuł „Edukacja Humanistyczna” 2012, nr 2 | s. 47-65 | ISSN 1507-4943

Autor opisuje tytuły prasowe wydawane przez samorządy gmin powiatów kamieńskiego i gryfickiego. Przeanalizowano 7 czasopism pod kątem prawnym, formalnym oraz treściowym. Badania pokazują, że można mówić o wielu cechach wspólnych, które są charakterystyczne dla prasy tego segmentu. Autor wskazuje również na szanse i zagrożenia dla prasy samorządowej.

The author describes press titles published by local of Golczewo, Karnice, Międzyzdroje, Płoty, Rewal and Wolin. Seven magazines were analyzed for the legal and content. Research prove that we can talk about the many common characteristics of this segment of the press. Author also describes strengths and weaknesses for the municipalities’ magazines.

Lokalne dziennikarstwo obywatelskie na przykładzie „MM Moje Miasto”

w: Media lokalne w Szczecinie, J. Kania, R. Cieślak (red.)
Rozdział Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 | s. 276-299 | ISBN: 978-83-724-1827-2
image

W artykule przedstawiono serwis dziennikarstwa obywatelskiego "MM Moje Miasto Szczecin". Tekst stanowi część publikacji będącej prezentacją mediów szczecińskich jako całości.








Techniki moderacji zachowań użytkowników serwisu internetowego gazety lokalnej

w: Media – czwarta władza?, tom II, M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.)
Rozdział Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2011 | s. 145-157 | ISBN: 978-83-626-2509-3
image

Autor omawia sposoby i efekty moderacji zachowań – zarówno w przestrzeni Internetu, jak i w przestrzeni rzeczywistej – użytkowników serwisu internetowego na przykładzie tygodnika lokalnego „MM Moje Miasto Szczecin” i strony www.mmszczecin.pl . Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie czy redakcja powinna, i jeśli tak to w jakim stopniu, wpływać na zachowania użytkowników serwisu. Ważną rolę w tekście gra analiza budowy marki tygodnika lokalnego oraz ochrony jego wizerunku. Przedstawiono przykłady akcji prowadzonych w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej, dzięki którym redakcja może moderować zachowania użytkowników.

Współczesne strategie rozwoju szczecińskich dzienników regionalnych – samodzielnie czy w ramach koncernu?

w: Transformacja polskiego systemu medialnego, M. Sokołowski (red.)
Rozdział Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 | s. 156-172 | ISBN: 978-83-761-1962-5
image

Szczeciński rynek prasowy jest wyjątkowy, ponieważ funkcjonują tu dwa duże dziennik regionalne z różnymi modelami właścicielskimi: „Głos Szczeciński” wydawany przez koncern „Media Regionalne” oraz „Kurier Szczeciński”, którego właścicielem wciąż jest spółka pracownicza. Autor porównuje dwie odmienne drogi, jakie przeszły tytuły, które dwadzieścia lat temu zostały na tych samych zasadach przekazane pracownikom. W podsumowaniu znajduje się mapa szans i zagrożeń obu modeli funkcjonowania redakcji – w koncernie oraz samodzielnie.

Szczecin press market is special because of two regional newspaper with different models of the ownership: “Głos Szczeciński” issued by the concern “Media Regionalne” and “Kurier Szczeciński” which owner is still workers’ company. The author compares two different ways that have been passed the titles which twenty years ago were transferred employee on the same principles. In recapitulation, there is a map of chance and risks of both models of editing, in the company and independently.

Urządzenia mobilne szansą dla prasy. Polski rynek aplikacji przeznaczonych dla platformy sprzętowej iPad na tle trendów światowych

w: Media – czwarta władza?, tom III, cz. 1, M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.)
Rozdział Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2011 | s. 185-201 | ISBN: 978-83-626-2520-8
image

W artykule zawarto charakterystykę aplikacji prasy tabletowej publikowanych zarówno przez wydawców polskich, jak i zagranicznych.








Legitymacje dziennikarza obywatelskiego - zagadnienia prawne i praktyczne

Artykuł „Media i Medioznawstwo” 2011, nr 1 | s. 125-136 | ISSN: 2082-6621

Redakcje po kilku latach konkurowania z dziennikarstwem oddolnym rozpoczęły proces dialogu, a następnie asymilacji aktywnych czytelników, którzy chcieli stać się autorami informacji. Po pierwszym okresie kopiowania wiadomości przez dziennikarzy zawodowych, przyszedł czas na współpracę i cytowanie blogerów. Obecnie istnieją już portale informacyjne w całości opierające się na materiałach prasowych publikowanych przez osoby spoza redakcji. Ze specyficzną sytuacją mamy do czynienia w przypadku lokalnych serwisów sieci „MM Moje Miasto”, których wydawcą jest spółka „Media Regionalne” posiadająca również gazety regionalne. W przypadku bezpłatnych tygodników „MM Moje Miasto” oraz towarzyszących im serwisów internetowych dziennikarstwo obywatelskie jest promowane jako równe lub nawet atrakcyjniejsze czytelniczo niż dziennikarstwo zawodowe, a osoby współpracujące z redakcją otrzymują specjalnie przygotowane „legitymacje dziennikarza obywatelskiego”. W tym miejscu omówiona zostanie najpierw droga rozwoju dziennikarstwa oddolnego, a następnie zagadnienia związane z wydawaniem legitymacji prasowych dziennikarzom niezawodowym.

Seminarium licencjackie

 • Problematyka seminariów licencjackich dla DiKS II

   

  Szanowni Państwo,

  podczas spotkań chciałbym poruszać tematykę z dwóch obszarów:

   

  1. prasa, między innymi:
  • gazety i czasopisma lokalne,
  • gazety i czasopisma regionalne,
  • analiza porównawcza wybranego tematu w mediach ogólnopolskich;

   

  1. komunikacja w mediach społecznościowych, między innymi:
  • kreowanie wizerunku marki (osoby, produktu, usługi, organizacji, przedsiębiorstwa) w social media,
  • public relations w social media.

   

  Przykładowe tematy prac:

  1. Monografia wybranej gazety lub czasopisma lokalnego.
  2. Prezentacja konfliktu ukraińskiego (lub innego tematu) w wybranych dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach.
  3. Komunikacja z odbiorcą w social media na przykładzie Facebook pages wybranych dzienników, tygodników, miesięczników.
  4. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych na przykładzie wybranych blogów, audycji telewizyjnych, gier wideo.
  5. Strategie online public relations na wybranych przykładach.

   

  Jestem otwarty na Państwa propozycje i chętnie porozmawiam o Waszych pomysłach mieszczących się w zakresie podstawowej tematyki seminarium.

Wstęp do dziennikarstwa agencyjnego i nowych mediów

Podstawy public relations

Media mobilne

Organizacja pracy w redakcji

Etyka w PR

Na uczelni

Ze względu na remont Kampusu Piastów zajęcia studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej odbywają się w różnych budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego. Z tego powodu będę zobowiązany, jeżeli - jeśli chcesz się ze mną spotkać - skontaktujesz się wcześniej mailowo lub telefonicznie.

Korespondencję proszę kierować na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
71-065 Szczecin
al. Piastów 40 B